Ny på snowsystem.no?

Er det første gangen du handler på snowsystem.no, oppretter du først en konto hos oss, du vil så bli bedt om å fylle inn informasjon vi trenger om deg gjennom en lettfattelig registrering.
Eller ta kontakt med oss pr. tlf eller mail for bestilling.

Legge inn en bestilling

For å gjøre det så enkelt som mulig for deg som kunde og gjennomføre en handel hos oss, har vi valgt å gjøre handlevogn og kasse så lett forståelig som mulig. Når du trykker kjøp på en vare blir varen lagt til i handlevognen. Her velger du om du ønsker å fortsette å handle eller gå videre til kassen. Når du er ferdig med din handel går du videre fra handlevognen til kassen. I kassen vil du enkelt kunne velge betalingsform, fraktmåte, leveringsadresse med mer. Du vil også se kostnaden for frakt beregnet ut i fra vekt og kolli.

Betingelse forbruker:

 Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) www.snowsystem.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon www.snowsystem.no er bare tilgjengelig på norsk. Er du under 18 år kan du bare handle på oppkrav eller betale ved levering / henting. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Parter i avtalen

Selger: Trysil Snow System AS , Vestsidevegen 51, 2420 TRYSIL , post@snowsystem.no, Telefon: 62 45 70 30 og blir i det følgende benevnt vi, oss eller snowsystem.
Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når den er registrert på vår server. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Du har likevel rett til å angre kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Leveranser til Svalbard, eller eksport selges uten tillegg av merverdiavgift.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom postoppkrav, bank- eller kredittkort, eller ved kjøpsfinansiering. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur / retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene skal skje skriftlig.

Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangels beføyelser:

o Holde kjøpesummen tilbake

o Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering

o Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde)

o Kreve erstatning

 Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med snowsystem, betaler ikke snowsystem disse utgiftene.

Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravs gebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

 Angreretten gjelder ikke for varer produkter som er spesialbestill og tilpasset kundens behov.

Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Snowsystem har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt eks. mva. og frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra snowsystems side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Snowsystem ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos oss, er ansvarlig for betaling av de ytelser Snowsystem eller Snowsystems samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Snowsystems side.

Ekstraordinære forhold

Snowsystem er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Snowsystem godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Snowsystems kontroll, og som Snowsystem ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Snowsystem er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Snowsystems side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Snowsystem forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Snowsystem forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Snowsystem fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Sandefjord tingrett som verneting.

Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Snowsystem og, eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Snowsystem.

Betingelse bedrift

Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg fra Snowsystem, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

Kunder

Snowsystem selger kun til bedrifter som er registrert i foretak registrert i Brønnøysundregisteret. Snowsystem.no forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Produktinformasjon

Alle oppgaver og data som finnes i Snowsystem`s produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt skriftlig varsel.

Priser

Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2 % fra ordredato eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder Snowsystem seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Alle priser er oppgitt eks. mva, miljøgebyrer og ex-works Snowsystem`s lager. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Dersom Bedrifter mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til Snowsystem innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Levering/Risikoovergang

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på Snowsystem sitt lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Bedrifter når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering.

Betaling/Morarenter

Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser postoppkrav. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder Snowsystem seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling/postoppkrav.

Salgspant - Eiendomsrett

Snowsystem forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert Bedrifter til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med Snowsystem eiendomsrett av Bedrifter og holdes adskilt fra Bedrifters varelager.

Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Bedrifter eller forhold på hans side, har Snowsystem ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Snowsystem foretar retting eller omlevering, kan ikke Bedriften gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Reklamasjon

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Bedrifter forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Bedrifteren skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik. Eventuell garanti til Bedrifter og dennes kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. Snowsystem gir ikke Bedrifter eller dennes kunder egen garanti på produktene.

Erstatningsansvar

Snowsystem fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Snowsystem forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Snowsystem.no erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke - jfr. pkt. 8.

Force Majeure

Er Snowsystem forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos Snowsystem eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner såvel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Snowsystem fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kredittere den mangelfulle varens kjøpesum.

Eksport

Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Sør Østerdal Tingrett som vedtatt verneting

Lagerstatus

Vi forsøker å ha alle varer som ligger ute i nettbutikken på lager, men det kan forekomme at noen varer er utsolgt, dette vil bli markert og det vil ikke være mulig å betale for disse varene.
Men bestilling kan legges inn slik at vi sender varen så snart vi har den på lager.
Når vi har mottatt og registrert din ordre, vil den enkelte lagervare bli låst til din, slik kan vi garantere at først til mølla også får først, selv om andre varer i den samme ordren skulle være leveringsklare.
Kjøper du en vare som ikke er på lager vil du finne oppdatert informasjon om når vi forventer varen inn på lager under dine "Min side".

 Priser

Alle våre priser er inklusiv merverdiavgift dersom ikke annet er oppgitt, men eksklusiv frakt og betalingskostnader (eks. oppkravs gebyr). Det er ingen skjulte kostnader eller småordregeby, og du får full oversikt over alle kostnader før du bestiller.
Vi endrer kontinuerlig prisene på produktene våre, dette kan skyldes endringer i valutakurser eller nye priser fra produsentene. Prisendringer påvirker ikke registrerte bestillinger.

Kanselering

Ønsker du å kansellere en ordre så sender du mail til post@snowsystem.no og ber om at hele eller deler av ordren slettes. Du må påse at dette bekreftes skriftlig. Hvis varen er i overenstemmelse med bestillingen og ikke innehar feil og mangler, men ønskes kanselert/returnert, faktureres et gebyr tilsvarende 20% av kjøpesummen på den/de kanselerte varen(e).

Retur

Dersom du skulle være uheldig å motta en vare som ikke fungerer som den skal, er det vårt mål å behandle din retur så effektivt og raskt som mulig
Ta kontakt med oss på post@snowsystem.no så får du tilsendt et returskjema som fylles ut og sendes i retur sammen med varen.

Angrerett

Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Vi ønsker at håndteringen skal være så enkel som mulig for begge parter. Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser. Vi sender ut informasjon til alle våre privatkunder, via e-post, rundt angrerettloven og angrerettskjema ved hvert kjøp som foretas hos oss.

Vi anbefaler å vise god omsorg for varen og originalemballasjen hvis man ønsker å returnere varen trygt og sikkert tilbake. Dersom varen er tatt i bruk, som din egen, kan ikke angreretten gjøres gjeldende.

Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:

  • Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt.(jf. Angrerettloven § 11)
  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e)
  • Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde,og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side.

(jf. Angrerettloven § 12, punkt a)

  • Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptakeller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen eller mottatt datafiler på egen server, eller der lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig.(jf. Angrerettloven § 12 siste ledd)
  • Returkostnadene bæres av forbrukeren(jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
  • Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt inkludert frakt, innen 14 dager fra varen er mottatt selger(jf. § 15, 5. ledd).

Aktiv handling

Det forplikter en aktiv handling* fra deg på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med en aktiv handling kan vi behandle saken på en rask og effektiv måte for begge parter, iht. angrerettloven (* ref. 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven § 11).

Hvordan angrer jeg før ordren er pakket / sendt fra vårt lager?

Slett ordren selv fra ordrestatus i nettbutikken, eller send mail til ordre@snowsystem.no og be om at hele ordren slettes. Dersom en av disse instanser bekrefter at ordren er slettet har du angret. For din egen del kan det være lurt å beholde kopi av e-post og informasjon om hvem du har pratet med i forbindelse med at du angret i minst 14 dager.

Hvordan angrer jeg etter ordren er hentet?

Søk om angrerett pr. epost til: ordre@snowsystem.no. Du vil motta en mail som bekrefter at ordren er innenfor kriteriene for angrerett. Skriv ut bekreftelsen og legg den sammen med varen(e) og returner snarest mulig. Du betaler kun returfrakt.

Passiv handling

Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi vil sende egen faktura pålydende porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 250, for å dekke våre håndteringskostnader.

Reklamasjon

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss skriftlig.

Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangels beføyelser:

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, § 51)

(* Hvis kriteriene for heving av kjøpet er i henhold til reklamasjonsreglene i Forbrukerkjøpsloven, skal avtalt beløp og eventuelle frakter refunderes innen 14 dager fra varen er registrert mottatt oss)

  • Kreve erstatning

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen ( vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til komplett.no ) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, § 30.

Kundestøtte

Kontakt oss på mail eller telefon hvis du har behov for hjelp i forbindelse med ditt kjøp, enten det er valg av produkt, montering eller justering. 

Tlf: 62 45 70 30

E-Post: post@snowsystem.no

Se info i vårt kundesenter.